NAJAVA: 18. sjednica OV-a Prozor-Rama

Objavljeno 18.05.2022. 15:13, Kategorija Novosti

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  18. (osamnaestu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana  24.5.2022. godine (UTORAK)   u Općinskoj vijećnici sa početkom rada  u 11:00  sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

D  N  E  V  N  I      R  E  D

 1. Izvadak iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o subvencioniranju troškova katastarskih usluga utvrđivanja i provođenja promjena na nekretninama – cijepanja parcela na području općine Prozor – Rama,
 3. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za period 01.-31.3.2022.godina,
 4. Izvješće o radu i financijskom poslovanju JU Dom zdravlja „Rama“ Prozor – Rama za 2021.godinu,
 5. Izvješće o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021.godinu,
 6. Informacija o stanju lokalnih i nekategoriziranih putova na području općine Prozor – Rama,
 7. Informacija o stanju poljoprivrede i provedenim poticajnim mjerama na području općine Prozor – Rama,
 8. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području općine Prozor – Rama,
 9. Informacija o stanju i zaštiti okoliša na području općine Prozor – Rama,
 10. Informacija proračunskih korisnika o korištenju sredstava Proračuna u 2021.godini (19 korisnika),
 11. Pitanja i inicijative vijećnika.

PREDSJEDNIK

Ibro Plecić   

            

Vremenska prognoza
Pretraga

Marketing